ZAO WOU-KI
1921–2013, China/France

Also known as: Zhao Wuji