Alberto GIACOMETTI

Alberto GIACOMETTI
1901–1966, Switzerland/Italy

Also known as: AG