Alexandra Vasilievna SHCHEKOTIKHINA-POTOTSKAYA
1892–1967, Russia