August PIEPENHAGEN
1791–1868, Germany/Czech Republic

Also known as: AP

Skogslandskap Med Vandrare by August PIEPENHAGEN

Skogslandskap Med Vandrare

Price SEK 50,000 (€5,267)
Estimated SEK 8,000–10,000
Loket Castle (czech Republic) by August PIEPENHAGEN

Loket Castle (czech Republic)

Price EUR 10,000
Estimated EUR 5,000–10,000
Klipplandskap Med Träd by August PIEPENHAGEN

Klipplandskap Med Träd

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 15,000–20,000