Conrad SELMYHR
1877–1944, Norway

Hvitveis I Skogen by Conrad SELMYHR

Hvitveis I Skogen

Price NOK 2,000 (€269)
Estimated NOK 3,000–5,000
Fjordmotiv by Conrad SELMYHR

Fjordmotiv

Price NOK 2,600 (€350)
Estimated NOK 3,000–4,000
Parti Av Geirangerfjorden by Conrad SELMYHR

Parti Av Geirangerfjorden

Price NOK 2,000 (€269)
Estimated NOK 3,000–5,000