Eduardo CHILLIDA
1924–2002, Spain

Also known as: EC