Edward Henry Gordon CRAIG
1872–1966, England

Also known as: EGC