Edwin DOUGLAS
1848–1914, Scotland

Also known as: ED