Einar ILMONI
1880–1946, Finland

Also known as: EI