Erik AROSENIUS
1880–1953, Sweden

Also known as: EA