Esaias THORÉN
1901–1981, Sweden

Also known as: ETH

Name Theodor Esaias THORÉN
Birth 1901, 9/11, Sweden
Died 1981, Sweden

Esaias Thorén was born in Halmstad in 1901; his father was a carpenter, a maker of fine furniture and artistically inclined both in theatre and music. This influences Esaias who initially wants to be a musician. In 1919 he discovers Gösta Adrian- Nilsson (GAN) when he sees the painting Sparmanns flygning (Sparmann’s flight), after which he starts painting himself. In the early 1920’s Esaias works in his fathers workshop, experimenting in his free time with wooden sculptures and reliefs. 1923 Thorén comes in contact with Sven Jonson and together they create the group De Unga (The Young) with Axel Olson as their teacher. The group exhibits in Halmstad in 1924.

Thorén studies at Carl Wilhelmsson’s painting school in Stockholm in 1925. In the autumn of 1926 he travels together with Sven Jonson to Paris where they draw under the auspices of the artist Otte Sköld. They find it difficult to support themselves without benefactors and return to Halmstad in the spring of 1927. They open Modern Reklam (Modern Advertising), a combined atelier and painting school that becomes a gathering point for the town’s artists and intellectuals.

In 1928 Esaias Thorén meets GAN for the first time. That same year, he also meets Stellan Mörner, the governor’s son who gets Thorén a commission to paint murals in the castle in Halmstad, the governor’s residence. In 1929, Thorén is among the founders of the Halmstad Group along with Waldemar Lorentzon, the brothers Axel and Erik Olson, Sven Jonson and Stellan Mörner. At the close of the decade, Thorén paints in a post cubist style, for example Instrument med blomma (Instrument with Flower) from 1929, but orients himself more and more towards Concrete Art and Purism. In 1930 he participates in the scandalous Stockholm exhibition Art Concret organised by Otto G. Carlsund.

Thorén studies graphics at the Royal Art School in Stockholm in 1931 and paints the same year the purist composition, Urnor och gul form (Urns and Yellow Shape) During the first half of the thirties, he also creates a series of sculptural objects and reliefs, under the influence of GAN, which have a cubistic/futuristic spirit. In the middle of the ’30s Thorén moves towards surrealism, as do the others in the Halmstad Group. Thorén’s surrealistic paintings are filled with symbolism and people in lively, often dramatic, settings. The sculptural character often returns in his surreal paintings. In 1935, together with the Halmstad Group, he participates in the international exhibition Kubisme=Surrealisme in Copenhagen and the international surrealism exhibitions in London in 1936 and 1937, and Paris in 1938.

During the latter half of the 30’s and the first half of the 40’s, Thorén’s surrealism is tinted by the troubled political climate in the world; for example works such as Blodsfåglar (Blood Birds) from 1936 and Spelet har börjat (The Game Has Begun) 1938. During the forties, along with Sven X:et Erixson, Felix Hatz, members of the Halmstad Group and others, he participates in the Söndrum Colony, a group of artists, poets and writers gathering at the coast outside Halmstad. Thorén leaves surrealism during the fifties and approaches a decorative style, painting still lifes during the sixties and seventies; often portraying beach finds, fish, and sculpture fragments. A surrealistic tone and playfulness continues to be evident in his work all through his life. Esaias Thorén passes away in 1981.

Source: http://www.mjellbykonstmuseum.se/omwebbplatsen/english/thehalmstadgroup.4.31d9bb9f1285e3aab5780007238.html

Föds 1901 i Halmstad. Fadern är stilmöbelsnickare och konstnärligt lagd inom teater och musik. Detta präglar Esaias Thorén som först vill bli musiker. 1919 upptäcker han Gösta Adrian-Nilssons konstnärskap då han ser målningen Sparrmans flygning och börjar själv måla. 1923 kommer Thorén i kontakt med Sven Jonson och de bildar tillsammans gruppen De Unga med Axel Olson som lärare. Gruppen ställer ut i Halmstad 1924. Thorén studerar vid Carl Wilhelmssons målarskola i Stockholm 1925.

Hösten 1926 reser han tillsammans med Sven Jonson till Paris, där de tecknar modell för konstnären Otte Sköld. Men de har svårt att försörja sig utan mecenater och återvänder till Halmstad våren 1927. De öppnar Modern Reklam, en kombinerad ateljé och målarskola som blir en samlingsplats för stadens konstnärer och intellektuella. Ragnar Person blir här en av Thoréns elever. 1928 möter Esaias Thorén GAN för första gången. Samma år träffar han även Stellan Mörner, sonen till landshövdingen i Halmstad, som engagerar honom att tillsammans med Jonson utföra väggmålningar på slottet. 1929 är Thorén med att bilda Halmstadgruppen tillsammans med Waldemar Lorentzon, bröderna Axel och Erik Olson, Sven Jonson och Stellan Mörner. Mot slutet av 1920-talet målar Thorén postkubistiskt, t. ex i Komposition med luta från 1929 men orienterar sig alltmer mot Art Conret och purismen 1930 deltar han i Otto G. Carlsunds utställning Art Concret i Stockholm.

1931 studerar Thorén grafik vid Konsthögskolan i Stockholm samma år gör han Urnor och gul form, en renodlat puristisk målning. Under första hälften av 30-talet skapar han också, under inflytande av GAN, en serie skulpturala objekt och reliefer i kubistisk/futuristisk anda. Under 30-talets mitt utvecklar Thorén, liksom övriga medlemmar i Halmstadgruppen, en surrealism. Thoréns surrealistbilder är fyllda med symbolladdade föremål och människor i livliga, ofta dramatiska scenerier. Den skulpturala karaktären återkommer ofta i hans surrealistiska måleri.1935 deltar han i den internationella utställningen Kubisme=Surrealisme i Köpenhamn och medverkar vid de internationella surrealistutställningen i Paris 1938. Gifter sig med Greta Cembraeus 1936 och med Elsa 1943.

Under senare hälften av 30-tal och första halvan av 40-talet färgas Thoréns surrealism av den oroliga världspolitiken, exempelvis i verk som Blodsfåglar 1936 och Spelet har börjat 1938. Under 40- och 50-talet är han också delaktig i Söndrumskolonin – en konstnärssammanslutning vid Halmstads kustband, tillsammans med bl. a Sven X:et Erixson, Felix Hatz och medlemmarna i Halmstadgruppen.

Thorén lämnar surrealismen på 50-talet och närmar sig under 60- och 70-talet ett dekorativt stillebenmåleri, ofta med strandfynd, fiskar och skulpturfragment. En surrealistisk ton och lekfullhet lever dock kvar i hans måleri under hela hans liv. Esaias Thorén går ur tiden 1981.

Halmstadgruppen bildades 1929 av bröderna Erik och Axel Olson, kusinen Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén samt Stellan Mörner. Gruppen kom att göra betydande avtryck i svensk konsthistoria, mycket tack vare sina internationella kontakter – på 20-talet studerade konstnärerna i Paris och Berlin för berömda avantgardkonstnärer som Archipenko och Léger.

I början av 30-talet går Halmstadgruppen in i en ny fas – den surrealistiska. De möter surrealismen i Paris, i en tid då Europa befinner sig i en djup politisk och ekonomisk kris. Halmstadgruppen introducerar konstriktningen i Sverige. Dock sätter gruppens medlemmar en säregen prägel på sin surrealism där det nordiska ljuset och den halländska kuststräckan ofta är närvarande.

Halmstadgruppen upplöstes 1979 i samband med Stellan Mörners bortgång. Idag räknas den som en av världens längst bevarade konstnärsgrupper.

Source: http://www.mjellbykonstmuseum.se/halmstadgruppen.4.665cf60d12621651c7180001018.html