Feliks TOPOLSKI
1907–1989, Poland

Also known as: FT