Frederik Christian KIAERSKOU
1805–1891, Denmark

Also known as: Kiaerschou