Fredrik ARSENIUS
1858–1946, Sweden

Also known as: FA