Gustaf Theodor WALLÉN
1860–1948, Sweden

Name Gustaf Theodor WALLÉN
Birth 1860, Sweden
Died 1948, Sweden

År 1879, som nittonåring, antogs Gustaf Theodor Wallén till Antikskolan, den egentliga Akademiens lägsta avdelning, där man koncentrerade sig på teckning efter gipsavgjutningar. Gustaf Theodor trivdes och var nöjd med sina lärare, särskilt framhöll han August Malmström.
Våren 1888 ledigförklaras statens resestipendium och Wallén anmäler sitt intresse. Han var kvalificerad att söka stipendiet, hans stora målning Eftermiddagsstämning, målad 1886-87, hade renderat honom den Kungliga medaljen, vilket var en förutsättning för ansökan.
Ut i vida världen med Paris som det självklara målet! Han anländer dit i oktober 1888 och skriver in sig vid Académie Julian.
Paris folkliv tilldrog sig många konstnärers intresse och Gustaf Theodor Wallén var naturligtvis inget undantag. Han sökte sig gärna till kajerna kring Seine med dess myller av människor men det var inte alltid så lätt att idka friluftsmåleri i detta vimmel. Då kom hans kamera till hjälp. Det var för övrigt inte ett alldeles ovanligt arbetsredskap bland konstnärer under denna tid, målarna från Düsseldorf tog ofta till fotografiet som stöd för minnet. På det svartvita fotot kunde man studera teckningen och gråskalan, färgernas valörer måste dock studeras på plats. I ett brev från april 1889 till Konstakademien i Stockholm skriver Wallén bland annat: \\\"Äfven i arbete en duk med motif tidningsläsande droskkuskar.\\\" Han hade således påbörjat denna målning på våren 1889. I ett annat brev till Konstakademien, daterat Concarneau april 1890, skriver han om paristavlan: \\\"Det påbörjade gatumotivet i Paris, med tidningsläsande droskkuskar som är taget vid quai Voltaire, med de antiqvariska boklådorna på barieren, har vilat sedan min vistelse i Paris men tänker under Maj månad fortsätta med studierna.\\\"
Målningen blev emellertid inte helt färdig förrän 1892. Tavlan var en av Walléns favoriter, han utförde en tuschteckning av droskkuskarna och två repliker av den färdiga målningen; en blyertsteckning och en målning, den senare blev dock aldrig fullbordad.
Att en så begåvad målare som Gustaf Theodor Wallén hamnat något i skymundan kan ha flera orsaker. Han hade oturen att komma i otakt med de rådande konstriktningarna; efter succén i utlandet var det i Sverige nationalromantiken som härskade och när Wallén började måla i denna anda kom plötsligt det moderna måleriet och övertog scenen. Wallén hade också lämnat Stockholm för Leksand och blev med detta betraktad som en närmast provinsiell målare.
1947 arrangerades en separatutställning i Göteborg med Walléns målningar, företrädesvis de från hans tidiga produktion. Förordet skrevs av Ragnar Hoppe som avslutade med orden:
\\\"Gustaf Th Walléns utställning visar att hans produktion rymmer åtskilligt av både rent konstnärligt och konsthistoriskt värde, som det är vår skyldighet att tillvarataga och värdera.\\\"

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden