Hugo BACKMANSSON
1860–1953, Finland

Name Hugo, Elias BACKMANSSON
Birth 1860, Finland
Died 1953, Finland

Hugo Backman son studied at Turku drawing school and at the Academy in St. Petersburg. He was an officer but ended his military career in 1899 and devoted his time to art. He painted mainly portraits, landscapes, genre paintings and motifs related to military life and paintings of North Africa.

Hugo Backmansson studerade vid Åbo Ritskola och vid Konstakademin i Sankt Petersburg. Han var övertelöjtnant men tog avsked som militär 1899 och ägnade sig därefter åt konsten. Han målade främst porträtt, landskap, genremålningar och motiv med anknytning till militärlivet samt motiv från nordafrika.