Ivar AROSENIUS
1878–1909, Sweden

Also known as: IA