Karl ISAKSON
1878–1922, Sweden/Denmark

Also known as: KI