Karl RAUPP
1837–1918, Germany

Pojke I Roddbåt by Karl RAUPP

Pojke I Roddbåt

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 10,000–12,000