Kiyoshi SAITO
1907–1997, Japan

Summer In Aizu by Kiyoshi SAITO

Summer In Aizu

Price USD 195 (€142) Incl. buyer's premium
Estimated USD 200–300
Bisyamon-ten Kyoto by Kiyoshi SAITO

Bisyamon-ten Kyoto (1965)

Price SEK 450 (€51)
Estimated SEK 2,000
Boy With Doll by Kiyoshi SAITO

Boy With Doll (ca. 1960)

Price USD 109 (€80)
Estimated USD 100–200
Japanese Woman by Kiyoshi SAITO

Japanese Woman

Price USD 299 (€220)
Estimated USD 150–250