Konstantin Yakovlevich KRYZHITSKY
1858–1911, Russia