Maria BOCZEWSKA
1940, Poland/Sweden

Also known as: MB