Mathias ‘Mattis’ TAUBE

Mathias ‘Mattis’ TAUBE
1876–1934, Sweden

Also known as: TM, MT