Oscar KLEINEH
1846–1919, Finland

Also known as: OKE, OK, OK-EH, OKEH