Otto STRANDMAN
1871–1960, Sweden

Also known as: OS