Ragnar Von HOLTEN
1934–2009, Germany/Sweden

Also known as: RH

Name Ragnar Eric Alfred Von HOLTEN
Birth 1934, Germany
Died 2009

Ragnar Von Holten began drawing and painting 1950. He undertook study tours to Paris, Amsterdam, London and Rome. Associate professor of art history in 1969, hospitant Academy of Fine Arts School for Graphic Arts. He is one of those who remained faithful to surrealism and his surrealism is more deck than the steady hand. The materials consist of newsprint, of bone chips, shells, fabric and string. He does not answer so many questions, but raises the more. The titles hooks on the whole with a short cut confusing poetry.

Exhibitions: Gummessons in Stockholm 1960th Retrospective exhibition at Malmö Art Museum 2008.

Represented: National Museum in Stockholm, Malmo Museum, the Moderna Museet in Stockholm, Norrköping Museum, Västerås and Gothenburg City Museum\'s collections.

Ragnar Von Holten började teckna och måla 1950. Han företog studieresor till Paris, Amsterdam, London och Rom. Docent i konstvetenskap 1969, hospitant vid Konstakademiens skola för Grafisk konst. Han är en av dem som förblivit surrealismen trogen och hans surrealism är mer lekens än den stadiga handens. Materialen utgörs av tidningspapper, av benbitar, snäckor, tyg och snören. Han svarar inte på så många frågor, men ställer desto fler. Titlarna hakar på det hela med en korthuggen förvirrande poesi.
Utställningar:
Gummessons i Stockholm 1960. Retrospektiv utställning på Malmö konstmuseum 2008.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Malmö Museum, Moderna Muséet i Stockholm, Norrköpings museum, Västerås museum och Göteborgs stads samlingar.