Roman KOCHANOWSKI
1856–1945, Poland

Also known as: RK