Sergei Mikhailovich KOLESNIKOV
1889–1952, Russia

Also known as: Kolesnikoff