Simeon SOLOMON
1840–1905, England

Also known as: SS