Takashi MURAKAMI
1963, Japan

Jellyfish Eyes White by Takashi MURAKAMI

Jellyfish Eyes White (2006)

Price SEK 19,000 (€2,156)
Estimated SEK 15,000–20,000
Mr Dob by Takashi MURAKAMI

Mr Dob

Price SEK 5,500 (€585)
Estimated SEK 2,000–3,000