Thomas J. BANKS
1828–1896, England

Also known as: TB