Thornton WILLIS
1936, USA

Also known as: TW

Summer Flash 1983 by Thornton WILLIS

Summer Flash 1983 (-83)

Price SEK 3,800 (€402)
Estimated SEK 4,000
Blue Waters by Thornton WILLIS

Blue Waters (1981)

Price SEK 8,500 (€835)
Estimated SEK 6,000–8,000