Unto KOISTINEN
1917–1994, Finland

Also known as: UK