Valery Nikolaevich KOSHLYAKOV
1962, Russia

Also known as: VKV

Kotelnicheskaya Embankment Building by Valery Nikolaevich KOSHLYAKOV

Kotelnicheskaya Embankment Building (-99)

Price SEK 40,000 (€4,320)
Estimated SEK 40,000–50,000
Elysian Fields, Arch by Valery Nikolaevich KOSHLYAKOV

Elysian Fields, Arch

Price USD 0 (€0) Not sold
Estimated USD 10,000–15,000