Wiktor KORECKI
1890–1980, Poland

Also known as: Korecki, Viktor