Zamy STEYNOVITZ
1951–2002, Israel

Kärleksmotiv by Zamy STEYNOVITZ

Kärleksmotiv

Price SEK 1,500 (€162)
Estimated SEK 900