Zdzislaw BEKSINSKI
1929–2005, Poland

Figurkomposition by Zdzislaw BEKSINSKI

Figurkomposition (-66)

Price SEK 18,000 (€1,937)
Estimated SEK 15,000–20,000
Tvsz Kreslarski Na Podtozu Nitro by Zdzislaw BEKSINSKI

Tvsz Kreslarski Na Podtozu Nitro (-67)

Price SEK 7,500 (€807)
Estimated SEK 6,000–8,000
Przedsionek Smierci - Dödens Förmak by Zdzislaw BEKSINSKI

Przedsionek Smierci - Dödens Förmak (1970)

Price SEK 74,000 (€7,667)
Estimated SEK 40,000–60,000