Emil FUCHS
1866–1929, Austria/USA

Also known as: EF