Emil FUCHS
1866–1929, Austria/USA

Also known as: EF

Bashful Model by Emil FUCHS

Bashful Model

Price USD 80 (€59)
Estimated USD 100–200
In The Woods by Emil FUCHS

In The Woods

Price USD 92 (€68)
Estimated USD 100–200
Nondas by Emil FUCHS

Nondas

Price USD 161 (€119)
Estimated USD 100–200