Greta KNUTSON-TZARA
1899–1983, Sweden

Also known as: GK