Lars SJÖGREN
1931, Sweden

Name Lars, Johan Edvard SJÖGREN
Birth 1931, Sweden

Lars Sjögren studied at Scanian painting school. He undertook study tours to France and Holland. He paints abstract motifs in contemporary style.
Represented: Modern Museum in Stockholm, Värmland\'s Museum in Karlstad and Karlstad City collection.

Lars Sjögren studerade vid Skånska målarskolan. Han företog studieresor till Frankrike och Holland. Han målar abstrakta motiv i modern stil.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Värmlands museum i Karlstad och Karlstads stads samling.