Mstislav Valerianovich DOBUZHINSKY
1875–1957, Russia/USA

Also known as: MD, Dobuzinski, Dobuzinskij, Dobuzhinsky