Wilhelm DAHLBOM
1855–1928, Sweden

Landskapsmotiv by Wilhelm DAHLBOM

Landskapsmotiv (1917)

Price SEK 350 (€41)
Estimated SEK 1,200
Landskap Med Badande by Wilhelm DAHLBOM

Landskap Med Badande (1903)

Price SEK 1,100 (€132)
Estimated SEK 1,000
Fiskare Vid Fiskarstugor by Wilhelm DAHLBOM

Fiskare Vid Fiskarstugor

Price SEK 1,000 (€109)
Estimated SEK 3,000
Landskap I Månsken by Wilhelm DAHLBOM

Landskap I Månsken (1921)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,200
Rökande Fiskare På Brygga by Wilhelm DAHLBOM

Rökande Fiskare På Brygga (-82)

Price SEK 1,900 (€211)
Estimated SEK 1,500