Willy GORDON
1918–2003, Latvia/Sweden

Also known as: GW