Willy GORDON
1918–2003, Latvia/Sweden

Also known as: GW

Kvinna by Willy GORDON

Kvinna

Price SEK 2,001 (€226)
Estimated SEK 3,000
Stående Kvinna by Willy GORDON

Stående Kvinna (-68)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 10,000–12,000
Mötet - Gestalt Med Börda by Willy GORDON

Mötet - Gestalt Med Börda (1984)

Price SEK 20,000 (€1,964)
Estimated SEK 12,000–15,000